Oferta

Niedziela, 25 stycznia 2015 19:17 Tadeusz Kowalczyk

Typy i kierunki kształcenia
w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej


 
Szkoły na podbudowie  szkoły podstawowej:

 

Liceum Ogólnokształcące – czteroletnie.

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego, do studiów wyższych lub nauki w szkole policealnej. W ramach zajęć dodatkowych - zajęcia wojskowe, policyjne, pożarnicze.


Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki – pięcioletnie.
(zawód – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

Szkoła głównie dla chłopców, którzy po szkole uzyskują zawód pozwalający na pracę w obszarze mechanizacji rolnictwa (np. własne gospodarstwo, lub zawodach pokrewnych. Kształcenie realizowane jest poprzez nauczanie ogólnokształcące - dające przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz kształcenie zawodowe ogólnotechniczne i specjalistyczne - dające możliwość zdawania egzaminu na poszczególne kwalifikacje zawodowe, w trakcie nauki odbywa się bezpłatne szkolenie na prawo jazdy: samochód osobowy, ciągnik rolniczy wraz z przyczepą oraz na uprawnienia operatora kombajnu zbożowego, a po zdaniu matury mają otwartą drogę do uczelni wyższych. Absolwent uzyska prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych oraz korzystania z unijnych środków finansowych.

Od roku szkolnego 2016/2017 zawód technik mechanizacji rolnictwa przekształcono w zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.

Absolwent, który skończy naukę w tym zawodzie, poza kwalifikacjami użytkowanie pojazdów, maszyn urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów , maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ukończy także dodatkową kwalifikację eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie, która jest zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Wyżej wymieniony kierunek pozwoli zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie piskim.


 

Technikum Pojazdów Samochodowych – pięcioletnie.
(zawód – technik pojazdów samochodowych

Specjalność nauczana wg nowoczesnego programu, którego zaletą jest dostosowanie treści nauczania do wymogów nowoczesnej techniki samochodowej i zapotrzebowania rynku pracy. Absolwent po ukończeniu szkoły może uzyskać dyplom technika pojazdów samochodowych. Kształcenie zawodowe obejmuje przedmioty z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informatycznej i podstaw przedsiębiorczości. Absolwenci są przygotowani do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej, podjęcia pracy w serwisach samochodowych, podjęcia studiów wyższych.

 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – pięcioletnie.
 (zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w przyszłości chcą pracować w branży usługowo-żywieniowej. Oczekuje się, że absolwenci szkoły znajdą pracę w rozwijającej się bazie turystycznej. Program szkoły zapewnia możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera a matura pozostawia otwartą drogę do uczelni wyższych. Uczniowie tego kierunku będą potrafili precyzyjnie dobierać właściwe zestawy potraw do różnych okoliczności oraz poznają zasady profesjonalnego przygotowania imprez i obsługi gastronomicznej. Dodatkowo poznają zasady ilościowego i jakościowego dobierania właściwych surowców niezbędnych do przygotowania potraw. Ukończenie tego kierunku da szansę założenia własnej firmy zajmującej się organizacją dużych przyjęć dla firm oraz imprez okolicznościowych, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich, agroturystycznych.

 

 Technikum Organizacji Reklamy – pięcioletnie.
 (zawód – technik organizacji reklamy)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w przyszłości chcą pracować w branży usług reklamowych. Absolwent tego kierunku posiądzie umiejętność stosowania różnorodnych technik reklamowych, obsługi sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, które dają nieograniczone możliwości na rynku środków masowego przekazu. Program nauczania zapewnia możliwość zdobycia umiejętności zawodowych w dwóch kwalifikacjach: sprzedaż produktów reklamowych oraz organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej a matura pozostawia otwartą drogę do uczelni wyższych. Ukończenie tego kierunku da szansę zatrudnienia na bardzo rozwijającym się rynku reklamy oraz założenia własnej firmy zajmującej się szeroko pojętą reklamą.

MASZ GŁOWĘ PEŁNĄ POMYSŁÓW?
Zostań specjalistą ds. reklamy - ten zawód umożliwi Ci ich realizację.

 

Technikum Agrobiznesu – pięcioletnie.
(zawód – technik agrobiznesu)

Absolwent zdobywa tytuł technika agrobiznesu oraz umiejętności umożliwiające pracę w sektorze gospodarki żywnościowej i agroturystyce. W trakcie nauki uczeń pozna zagadnienia związane z produkcją surowców żywnościowych i przetwórstwa spożywczego, podstawy ekonomii, elementy rachunkowości, wybrane elementy prawa i zarządzania firmą, wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent uzyska prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych oraz korzystania z unijnych środków finansowych. W trakcie nauki odbywa się bezpłatne szkolenie na prawo jazdy: samochód osobowy oraz ciągnik rolniczy wraz z przyczepą.


Technikum Ekonomiczne – pięcioletnie.
(zawód – technik ekonomista)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, po której uzyskuje się zawód pozwalający na pracę w obszarze ekonomiczno – administracyjnym, a matura pozostawia otwartą drogę do uczelni wyższych. Absolwent technikum uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, elementów prawa, techniki biurowej, marketingu, podstaw rachunkowości, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki przedsiębiorstw, obsługi ekonomicznych programów komputerowych, wykorzystania Internetu w zdobywaniu podstawowych informacji, prowadzenia uproszczonych form rachunkowości podmiotów gospodarczych. Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej, pracy w firmach na stanowiskach wymagających wiedzy ekonomicznej.


Technikum Rolnicze – pięcioletnie.
 (zawód – technik rolnik)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy po szkole uzyskują zawód pozwalający na pracę w rolnictwie. Szkołę polecamy głównie dziewczętom, które pragną w przyszłości pracować w gospodarstwie rolnym lub kontynuować naukę na studiach na wydziałach rolniczych. Absolwent uzyska prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych oraz korzystania z unijnych środków finansowych.


Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych)

Szkoła głównie dla chłopców, dająca zawód pozwalający na pracę w gospodarstwie rolnym lub zawodach pokrewnych. Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i przedmiotów specjalistycznych. Absolwent uzyska prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych oraz korzystania z unijnych środków finansowych.
W trakcie nauki odbywają się bezpłatne szkolenia na prawo jazdy: samochód osobowy, ciągnik rolniczy wraz z przyczepą oraz na uprawnienia operatora kombajnu zbożowego. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w szkole średniej, a następnie na uczelniach wyższych.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – kucharz)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w przyszłości chcą pracować w zakładach gastronomicznych lub podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Pozna zasady obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych. Po zakończeniu nauki w szkole zasadniczej uczeń zdobywa zawód: kucharz małej gastronomii z możliwością pogłębiania wiedzy w technikum.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – ślusarz)

Szkoła głównie dla chłopców, dająca zawód, który ma szerokie zastosowanie w branży metalowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych, pozwalający na pracę w przemyśle metalowym i maszynowym. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski. Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych ogólnotechnicznych i przedmiotów specjalistycznych. Uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów, pozna zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle metalowym. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w szkole średniej, a następnie na uczelniach wyższych.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – mechanik motocyklowy)

Liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Jest to szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, w przyszłości chcą pracować w branży motocyklowej.

W trakcie nauki można zapoznać się budowę i zasadę działania silników dwu i czterosuwowych oraz z budową motocykla jako całości, poznać różnice i rozwiązania konstrukcyjne, zarówno te mechaniczne jak i elektryczne/elektroniczne. Uczniowie mają możliwość realizowana jazdy motocyklem (poj. silnika do 125 cc) kat. A.1 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia kwalifikacji: M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli

Absolwent znajdzie pracę w licznych zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.


Absolwent po ukończeniu nauki w zawodzie mechanik motocyklowy nabędzie umiejętności w zakresie:

 1. diagnozowania podzespołów i zespołów motocyklowych, w tym: 
  • przyjmowania motocykli do diagnostyki oraz sporządzania dokumentacji przyjęcia;  
  • przygotowania motocykli do diagnostyki;  
  • dobierania metod oraz określania zakresu diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów;  
  • stosowania urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych do diagnostyki motocykli;  
  • stosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowe do diagnostyki motocykli;  
  • wykonania badań diagnostycznych motocykli oraz zinterpretowania wyników badań;  
  • określania przyczyn uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia mechanizmów i części motocykli;  
  • oceniania stanu techniczny motocykli; 
 2. naprawiania i obsługiwania motocykli, w tym:
  • zlokalizowania uszkodzonego lub zużytego mechanizmu i części motocykli na podstawie wyników badań diagnostycznych;
  • posługiwania się dokumentacją serwisową, instrukcjami użytkowania, obsługi i naprawy motocykli;
  • dobierania metod oraz określania zakresu naprawy i obsługi motocykli;
  • sporządzania kosztorysu naprawy i obsługi motocykli;
  • dobierania narzędzi i urządzeń do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
  • wykonania demontażu podzespołów i zespołów motocykli;
  • przeprowadzania weryfikacji mechanizmów i części motocykli;
  • dobierania części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
  • wykonania naprawy i obsługi motocykli z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
  • wykonania montażu podzespołów i zespołów motocykli;
  • ocenia jakość wykonanej naprawy i obsługi motocykli;
  • przekazania motocykli po naprawie i obsłudze oraz sporządzania dokumentacji wydania.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – cukiernik)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w przyszłości chcą pracować w branży cukierniczej. Uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzaniem półproduktów cukierniczych, sporządzaniem gotowych wyrobów cukierniczych, dekorowaniem wyrobów cukierniczych.

Po zakończeniu nauki w szkole zasadniczej oraz zdaniu egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uczeń zdobywa zawód: cukiernik.

Szkoła Branżowa I Stopnia – 3l.
 (zawód – rolnik)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, którzy w przyszłości chcą pracować w branży rolniczej. Uczeń zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z wykonywaniem prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz prowadzeniem i obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzeniem sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, obliczaniem opłacalności produkcji rolniczej.

Po zakończeniu nauki w szkole zasadniczej oraz zdaniu egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uczeń zdobywa zawód – rolnik.

Szkoła na podbudowie szkoły średniej:

Szkoła policealna – 2l.
na podbudowie szkoły średniej LO i LP
(zawód – technik informatyk)

Szkoła dla dziewcząt i chłopców, przygotowująca do aktywnego, odpowiednio wykształconego i skutecznie działającego absolwenta, który podczas kształcenia zdobędzie wiadomości z dziedziny informatyki oraz umiejętności praktyczne umożliwiające dalszy rozwój. Proces nauczania obejmuje kształcenia ogólnozawodowe, zawodowe i specjalistyczne, a zdobyte kompetencje zawodowe uprawniają do działania w branży informatycznej, potwierdzone dyplomem technika. więcej TUTAJ