Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Środa, 28 czerwca 2017 19:27 Tadeusz Kowalczyk

Chcesz zdobyć nowy zawód? 

Zapraszamy na bezpłatne

kwalifikacyjne kursy zawodowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ
ul. H. Sienkiewicza 16; 12-230 Biała Piska
tel. 87 4259160 lub 87 4259031
www.zsnr1bialapiska.pl     sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

www.facebook.com/zsnr1bialapiska

Ogłasza nabór na

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej od 1 września 2016r. organizuje zaoczne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

w zakresie kwalifikacji wymienionych w tabeli poniżej.

Nasza szkoła od roku szkolnego 2014/2015 prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zrealizowaliśmy już dwa kursy w zakresie kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej przez kolejne dwa lata.

W obecnym roku szkolnym realizowane są KKZ w zakresie kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej oraz w zakresie kwalifikacji T4 - produkcja wyrobów cukierniczych

Od roku szkolnego 2018/2019

proponujemy:

Symbol cyfrowy kursu Nazwa kursu Bloki tematyczne realizowane w ramach kursu Liczba godzin* Kwalifikacja w zakresie zawodu
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej.
Sporządzania półproduktów cukierniczych.
Sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
dekorowania wyrobów cukierniczych.
690 Cukiernik
TG.06 Sporządzanie potraw i napojów Ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania;
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów;
690 Kucharz
R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej Produkcja roślinna. Produkcja zwierzęca. Technika w rolnictwie.  

Rolnik.

Technik Rolnik

E. 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
Naprawa komputera osobistego
540 Technik informatyk
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Obliczania podatków
Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
850 Technik ekonomista
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Działalność gospodarcza w produkcji rolniczej. Organizacja produkcji rolniczej.   Technik rolnik
M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli Diagnozowanie i naprawa motocykli. Obsługa i użytkowanie motocykli.   Mechanik motocyklowy

* Uwaga: liczba godzin może ulec zmniejszeniu po zaliczeniu efektów na wcześniejszych etapach kształcenia/kursach itp. (indywidualna ścieżka dla każdego uczestnika – po przedstawieniu stosownych świadectw, zaświadczeń itp)

Aby zostać przyjętym na jeden z oferowanych kursów, należy przesłać na adres Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej podanie wraz z wymaganymi załącznikami: świadectwo ukończenia szkoły, podpisane zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły). Naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów.
Wybrany kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września 2018 po zebraniu grupy min. 20 uczestników. Informacja o rozpoczęciu kursu pojawi się na stronie szkóły.

Pobierz podanie na Kwalifikacyny Kurs Zawodowy TUTAJ.


INFORMACJE OGÓLNE

O KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych skierowana do osób dorosłych (ukończone 18 lat) podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Słuchacz może skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Dzięki temu możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, zwiększając mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych.

Umożliwiają one uzyskiwanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących w skład zawodu w dowolnym czasie, a po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i zdaniu egzaminu – otrzymanie tytułu zawodowego, np. technika informatyka (w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie). W kursach mogą uczestniczyć również pełnoletni uczniowie liceum i technikum.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są świetną propozycją dla osób chcących przekwalifikować się zawodowo i stawiających jednocześnie na wysoką jakość kształcenia  oraz wygodną formę zdobywania wiedzy. Jest to nowa, alternatywna forma zdobycia zawodu dla tych, którzy cenią sobie elastyczność organizacji kształcenia, krótszy czas edukacji.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to szansa dla osób chcących zdobyć zupełnie nowy zawód, bądź osiągnąć tylko wybrane umiejętności, które zostają uwierzytelnione świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kto może być słuchaczem kursu?

 1. Osoby dorosłe (pełnoletnie) o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
 2. Osoby czynne zawodowo bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.
 3. Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu technika muszą legitymować się wykształceniem średnim (ukończone liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum dla dorosłych – matura nie jest wymagana).

Jakie są zalety kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

 1. Kształcenie jest BEZPŁATNE.
 2. Kształcenie prowadzone jest w formie ZAOCZNEJ (mniejsza ilość godzin niż w formie stacjonarnej).
 3. Zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne są BEZTERMINOWO.
 4. DOWOLNOŚĆ w kolejności potwierdzania poszczególnych kwalifikacji.
 5. MOŻLIWOŚĆ „ZALICZANIA” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów.
 6. Okres nauki na kursie jest KRÓTSZY niż w formach szkolnych (np. w Szkole Policealnej).
 7. Zwiększona liczba godzin nauki JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO.

Co uzyskujemy po zakończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

 1. Po uzyskaniu zaliczenia absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 2. Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem posiadania wykształcenia średniego oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu: dyplomu technika w danym zawodzie

Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych mogą liczyć na pomoc w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki edukacji stosownie do potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym. Ważnym elementem podczas planowania ścieżki edukacji zawodowej jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

kluczem dla Twojej PRZYSZŁOŚCI.

Wydrukowano z Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej (http://zsnr1bialapiska.pl/aktualnosci/93/nabor-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe.html) dnia 26.06.2019 o godzinie 08:08.